Lyžiarsky klub

Naše občianske združenie sa zaoberá výchovou a prípravou mladých lyžiarov, organizovaním lyžiarskych pretekov a rôznych podujatí, ktoré prispievajú k rozvoju lyžovania v Tatrách.
Okrem toho je naším cieľom podporovať športy, ktoré rozvíjajú všetky schopnosti dieťaťa, zlepšujú celkovú odolnosť po fyzickej i psychickej stránke, rýchlosť, obratnosť, silu, kondíciu a získavanie návykov smerujúcich k pravidelnému športovaniu.
V neposlednom rade je Lyžiarsky klub Tatranská Lomnica organizátorom viacerých kultúrnych a spoločenských akcií vo Vysokých Tatrách.

Stanovy

Stanovy občianskeho združenia Lyžiarsky klub Tatranská Lomnica

Čl.1.
Základné ustanovenia

Názov občianskeho združenia je: Lyžiarsky klub Tatranská Lomnica (ďalej len LKTL)

LKTL je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi

LKTL je organizáciou, ktorú na základe dobrovoľnosti vytvorili členovia združenia pre rozvoj alpského lyžovania s osobitým zreteľom na rozvoj mládežníckeho pretekového lyžovania a na zlepšovanie jeho podmienok v mestskej časti Tatranská Lomnica, ktorá je súčasťou mesta Vysoké Tatry

LKTL je riadnym členom národného lyžiarskeho zväzu – Slovenského lyžiarskeho zväzu a ATJK

LKTL sa v rámci vnútornej organizácie člení na sekcie:

- prípravka
- pretekárska
- turistická

Sídlom združenia je Tatranská Lomnica

Adresa združenia: Lyžiarsky klub Tatranská Lomnica, 059 60 Tatranská Lomnica, P.O.BOX 25

Čl. 2.
Ciele a úlohy LKTL

Ciele LKTL

Hlavným cieľom LKTL je vytváranie podmienok na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, ale aj ostatnej verejnosti, najmä v oblasti športu a turistiky so zameraním hlavne na:

rozvoj mládežníckeho alpského lyžovania (prípravka)

rozvoj pretekárskeho alpského lyžovania

rozvoj turistického alpského lyžovania

podpora iných športov na území Tatranskej Lomnice

organizácia pretekov v alpskom lyžovaní a spoluorganizácia iných športových podujatí

Úlohy LKTL

Organizovať a zabezpečovať všestranné podmienky pre účasť členov na športových a turistických podujatiach (súťaže, tréningy a pod.), na vzdelávacích a výchovných podujatiach (školenia, kurzy, semináre a pod.), súvisiacich s alpským lyžovaním. Pod zabezpečovaním podmienok sa rozumie ich poskytovanie, alebo finančné uhrádzanie nákladov s nimi súvisiacimi (odborné kádre, materiálno-technické vybavenie, doprava, ubytovanie, stravovanie, rehabilitácia, odmeny a iné náhrady za účasť v tréningovom procese a v súťažiach).

Usporadúva súťaže v oblasti alpského lyžovania.

Propagovať vlastnú činnosť, telesnú výchovu a šport.

Stavať, modernizovať, udržiavať, prevádzkovať objekty vlastné a prenajaté.

Vykonávať podnikateľské aktivity za účelom podpory cieľov LKTL.

Získava finančné a materiálne prostriedky od fyzických a právnických osôb za účelom podpory cieľov LKTL

Vytvára ekonomické, materiálno-technické, personálne, sociálne, ekologické, bezpečnostné a iné podmienky na činnosť LKTL ako celku i jeho členov.

Zastupovať záujmy svojich členov voči tretím osobám, samosprávnym a štátnym orgánom.

Zabezpečovať, koordinovať a uplatňovať spoločné záujmy a potreby členov vo vzťahu k štátnej starostlivosti o rozvoj športu a utváraniu podmienok pre telesnú kultúru.

Čl.3.
Orgány LKTL a ich činnosť

Orgánmi združenia sú:

členská schôdza a mimoriadna členská schôdza
výbor LKTL
revízna komisia

Členská schôdza

Je najvyšším orgánom LKTL, ktorej zasadnutie zvoláva výbor LKTL aspoň raz za jeden rok.

Členská schôdza je uznášaniaschopná za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny riadnych členov

Rozhoduje o zásadných otázkach činnosti LKTL.

Schvaľuje vznik, zánik LKTL a jeho sekcií. Na zánik LKTL je potrebný súhlas 3/4 (slovom: troch štvrtín) riadnych členov združenia

Prijíma a mení stanovy, normy, predpisy a smernice vydávané LKTL, ich zmeny a doplnky.

Rozhoduje o nadobudnutí a využívaní hnuteľného a nehnuteľného majetku LKTL.

Prijíma čakateľov za riadnych členov LKTL

Vylučuje z LKTL riadnych členov v zmysle čl. 4, ods. 1.6

Volí a odvoláva členov výboru a členov revíznej komisie.

Schvaľuje správu o činnosti a hospodárení LKTL za uplynulé obdobie.

Schvaľuje správu revíznej komisie.

Schvaľuje rozpočet LKTL a výšku členského od 30.9. na nasledujúce 12 mesačné obdobie.

Schvaľuje poradie troch náhradníkov do výboru LKTL a jedného náhradníka do revíznej komisie

1.2..Mimoriadna členská schôdza

1.2.1. V prípade že členská schôdza nie je uznášaniaschopná, predsedníctvo členskej schôdze tvorené členmi výboru, následne navrhne zvolanie mimoriadnej členskej schôdze. Táto bude uznášaniaschopná za účasti minimálne jednej tretiny riadnych členov LKTL. Na prijatie uznesení je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných riadnych členov.

1.2.2. Mimoriadnu členskú schôdzu musí zvolať výbor LKTL do 14 dní od doručenia písomnej žiadosti, ktorú podpísalo viac ako jedna tretina riadnych členov. Ak tak neurobí, môže ju zvolať každý riadny člen LKTL, ktorý sa podpísal na žiadosť adresovanú výboru na jej zvolanie

1.2.3. Mimoriadna členská schôdza rozhoduje o zásadných otázkach činnosti klubu (ako členská schôdza), okrem rozhodnutí o zániku klubu, predaji, založeniu a iných činností súvisiacich so zmenou dispozičných práv k majetku klubu

Výbor LKTL

Je riadiacim a štatutárnym orgánom LKTL medzi členskými schôdzami.

Výbor je 7 – členný. Tvoria ho predseda, podpredseda, tajomník, hospodár a traja členovia.

Členovia výboru sú volení členskou schôdzou na obdobie 2 (slovom: dvoch) rokov, po dvoch členoch z jednotlivých sekcií a hospodár. Funkcionárov volia zvolení členovia výboru.

Do výboru možno kooptovať maximálne troch náhradníkov, schválených na členskej schôdzi.

Právne úkony v mene LKTL robí výbor (štatutárny orgán), predseda, podpredseda, tajomník, prípadne iný člen LKTL, písomne poverený výborom

Na platnosť písomného právneho úkonu v hospodárskych veciach sa vyžaduje podpis dvoch oprávnených osôb výboru.

Revízna komisia

Je nezávislý orgán, oprávnený kontrolovať všetky druhy činností LKTL

Má troch členov, spomedzi ktorých si volí predsedu.

Možno do nej kooptovať maximálne jedného člena z náhradníkov schválených na členskej schôdzi.

Predseda revíznej komisie, alebo ním poverený člen revíznej komisie má právo by prizývaný na zasadnutia výboru s hlasom poradným

Schôdze revíznej komisie zvoláva jej predseda podľa potreby.

Činnosť všetkých orgánov LKTL je založená na princípe vnútroklubovej demokracie a disciplíny, najmä na:

kolektívnom prijímaní rozhodnutí

uznášaniaschopnosti za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny riadnych členov (členská schôdza)

uznášaniaschopnosti za prítomnosti jednej tretiny riadnych členov (mimoriadna členská schôdza)

prijímaní uznesení, za ktoré hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných riadnych členov

transparentnosti všetkých rozhodnutí a činností

informovanosti členov (webstránka LKTL)

Čl. 4. Členstvo

1.1. Členstvo v LKTL je dobrovoľné a neprevoditeľné na inú osobu

1.2. Členom môže byť každá fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovami LKTL

1.3. Prihláška do LKTL musí byť podaná písomne a musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska, dôvod záujmu o èlenstvo, prehlásenia žiadateľa, že sa zaväzuje dodržiava stanovy a iné platné normy LKTL, dátum a podpis žiadateľa.

1.4. Deti do 18. roku života sa môžu stať členom LKTL iba na základe písomnej prihlášky, podpísanej ich zákonným zástupcom. Podmienkou je členstvo zákonného zástupcu v LKTL.

1.5.. Kategórie členstva v LKTL:

- čakateľ

- detský člen

- riadny člen

Do LK Tatranská Lomnica prijíma výbor nového kandidáta na členstvo, staršieho ako 18 rokov, ako čakateľa. Čakateľ sa spravidla po 1 (slovom: jednom roku) aktívnej činnosti v LKTL prijíma rozhodnutím členskej schôdze za riadneho člena. Čakateľ môže využívať všetky výhody a práva, ktoré poskytuje LKTL, okrem tých, ktoré sú vyhradené riadnym členom LKTL.

Detský člen je osoba mladšia ako 18 (slovom: osemnásť) rokov. Členstvo do 18. roku veku je podmienené členstvom aspoň jedného rodiča v pozícii čakateľ, alebo riadny člen. Po dovŕšení 18. roku veku sa detský člen stane riadnym členom LKTL, ak jeho členstvo v LKTL trvalo dlhšie, ako 1 rok. V prípade, že nespĺňa uvedenú podmienku, stáva sa členom v kategórii čakateľ.

Riadny člen musí spĺňať podmienku dovŕšenia 18. (slovom: osemnásteho) roku veku, mať zaplatené členské poplatky a aktívne sa zapájať do činnosti LK.

1.6. Členstvo čakateľa, detského člena a riadneho člena LKTL zaniká rozhodnutím členskej, alebo mimoriadnej členskej schôdze a to z dôvodu:

doručením písomného oznámenia o vystúpení z LKTL
vyškrtnutím pre neplnenie alebo nemožnosť plnenia si základných povinností
nezaplatením členského príspevku do 1. decembra príslušného roka
vylúčením pre pasivitu za obdobie 2 (slovom dvoch) rokov
vylúčením pre obzvlášť závažné previnenie a konanie proti záujmom LKTL
úmrtím člena
zánikom klubu

Čl.5. Práva a povinnosti členov LKTL

Čakatelia, detskí členovia a riadni členovia sú povinní dodržiavať stanovy združenia, predovšetkým:

plne akceptovať čl. 2. týchto stanov a v súlade s tým sa snažiť prispôsobiť svoje konanie.
zúčastňovať sa na činnosti združenia
chrániť majetok a zverené prostriedky združenia
uhradiť členské poplatky vo výške stanovenej členskou alebo mimoriadnou členskou schôdzou LKTL v termíne do 30.09. bežného roka na nasledujúcich 12 mesiacov členstva

1. Práva jednotlivých kategórií členov LKTL

1.1. Čakateľ:

- zúčastňovať sa činností LKTL

- zúčastňovať sa na členských schôdzach

- zúčastňovať sa rokovania výboru LKTL, pokiaľ sa rokuje o jeho osobe alebo o jeho dieťati

- vyjadrovať sa k činnosti orgánov združenia

- podávať podnety, návrhy, pripomienky na zlepšenie činnosti LKTL a požadovať na ne od LKTL odpoveď do 30 dní od doručenia

- byť informovaný o rozhodnutiach orgánov LKTL

1.2. Detský člen:
- zúčastňovať sa činností LKTL

1.3. Riadny člen:

- zúčastňovať sa činností LKTL

- zúčastňovať sa na členských schôdzach a hlasovať o uzneseniach

- zúčastňovať sa rokovania výboru LKTL, pokiaľ sa rokuje o jeho osobe alebo o jeho dieťati

- vyjadrovať sa k činnosti orgánov združenia

- podávať podnety, návrhy, pripomienky na zlepšenie činnosti LKTL a požadovať na ne od LKTL odpoveď do 30 dní od doručenia

- voliť a byť volený do orgánov združenia

- vyžadovať správy o činnosti a hospodárení LKTL

- byť informovaný o rozhodnutiach orgánov LKTL

- využívať možnosti stanovené výborom združenia pre riadnych členov

2. Povinnosti jednotlivých kategórií členov LKTL

- dodržiavať stanovy, platné normy a uznesenia orgánov LKTL

- aktívne sa zapájať do činností LKTL

- chrániť a udržiavať majetok LKTL

- vystupovať v duchu morálnych zásad a fair play

- dbať o dobré meno LKTL

- riadne a včas platiť členské a iné poplatky (príspevky), ktoré schválili orgány LKTL

Čl. 6. Majetok a hospodárenie LKTL

Majetok združenia tvoria finančný majetok, hmotný a nehmotný majetok, pohľadávky a iné majetkové práva.

Zdrojom majetku sú:

- prevody a dary od fyzických a právnických osôb

- príspevky a platby od vlastných členov

- príjmy zo športovej, turistickej a inej verejnoprospešnej činnosti LKTL

- príjmy z reklám

- príjmy z prenájmu vlastného majetku

- príjmy z predaja práv LKTL

- príjmy z podnikania, ktoré schválili orgány LKTL a ktoré sú v súlade s právnymi predpismi SR

- príjmy z vkladov, účtov a výnosy z CP

- dotácie a granty od fyzických a právnických osôb

- iné príjmy

Majetok a príjmy združenia môžu byť použité len na dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti.

Nakladanie a použitie finančných a nefinančných prostriedkov ako aj narábanie s nadobudnutým majetkom sa riadi podľa čl.3 , ods. 1.1.6., ods. 1.3.5. a ods. 1.3.6. týchto stanov.

Čl.7. Záverečné ustanovenia

1.1. Združenie vzniklo registráciou na Ministerstve vnútra SR dňa 25.mája 1993

1.2. Tieto stanovy schválila členská schôdza, konaná 14 06 2007

1.3. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra SR

1.4. Nadobudnutím účinnosti týchto stanov, strácajú platnosť stanovy LKTL registrované na Ministerstve vnútra SR pod. č. VVS/1-900/90-8058 dňa 25. mája 1993

1.5. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi a uzneseniami, ktoré schválili orgány LKTL.

V Tatranskej Lomnici 14.6.2007

Schválené MV SR 24.7.2007